Rovaniemi Datacenter -ekosysteemin esiselvitys

Toteutusaika: 1.5.-31.12.2024

Kokonaisrahoitus: 94 677 EUR

Lapin liiton alueiden kehittämisrahoitus (AKKE-rahoitus): 75 742 EUR

Rovaniemen kaupungin omarahoitus: 18 935 EUR

 

Rovaniemi Datacenter -ekosysteemin esiselvityshankkeen tavoitteena on tunnistaa Rovaniemelle soveltuva datakeskus -konsepti, joka palvelisi mahdollisimman laajasti alueen elinkeinotoimintaa. Tämä edellyttää potentiaalisten datakeskustoimijoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tulevaisuustarpeiden ja suunnitelmien parempaa ymmärrystä ja intressien yhteensovittamista. 

Työn ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan potentiaalisia kotimaisia ja ulkomaisia datakeskustoimijoita sekä asiakasyrityksiä, joilla on kiinnostusta Rovaniemellä sijoittuvalle uuden sukupolven datakeskukselle. Hankkeessa kartoitetaan myös alueellisten ja kansallisten TKI-toimijoiden ja yritysten kiinnostusta osallistua Rovaniemelle sijoittuvan datakeskustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa määritellään myös Rovaniemen kilpailukykytekijät datakeskusten sijoittautumiskohteena sekä tuotetaan kilpailukykytekijöitä kuvaava englanninkielinen aluemarkkinointimateriaali. 


Rovaniemen Datacenter -konseptin alustavana toiminta-ajatuksena on tarjota uuden sukupolven datakeskuspalveluja, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja innovaatioita. Perustettava datakeskus toimisi samalla uuden teknologian kehittämis- ja pilotointiympäristöinä edistäen innovaatioiden kaupallistamista ja levittämistä. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on saada Rovaniemelle korkean tiedonsiirtokapasiteetin omaava sekä energiatehokas datakeskus ja sitä tukeva liiketoimintaekosysteemi.


Lisätietoja :

Pirjo Kutinlahti, kehittämispäällikkö

Business Rovaniemi

pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi

Puh. 040 481 7974 


A red square with blue text
Description automatically generatedA black background with white text
Description automatically generated


 Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävöinti

 

Hankkeen toteuttamisaika: 1.4.2024 - 31.12.2025

Rovaniemen kaupungin kokonaiskustannukset: 195 479 €

EU:n rahoitusosuus: 456 117 €

Rahoittava viranomainen: Lapin liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Toteuttajat: Rovaniemen Kaupunki

 

 

rajattu.50cm.Midnight sun biking in Rovaniemi Lapland Finland.jpg

Kuva: Jani Kärppä  / Visit Rovaniemi

 

 Ounasvaaran alue on keskeinen osa Rovaniemen kaupungin matkailullista vetovoimaa. Ounasvaaran pyöräreitistön kehittämisen ja kestävöinnin hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja avaus ympärivuotisen pyörämatkailun lisäämiseksi Rovaniemen seudulla.

Hankkeessa kehitetään Ounasvaarasta monipuolinen ja kansainvälisesti houkutteleva ympärivuotinen pyöräilykohde, joka tuottaa alueelle uutta liiketoimintaa, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ounasvaaralle rakennettavat reitit rakennetaan niin, että ne tarjoavat monipuolisia ja turvallisia ajokokemuksia eri tasoisille pyöräilijöille. Reittien toteutus tehdään kansainväliset standardit täyttäen sekä ympäristö-, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat huomioiden. Ohjaamalla maastopyöräilyä virallisille reiteille pyrimme vähentämään pyöräilyn mahdollisia haittavaikutuksia luontoon. Hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset syntyvät uusien ohjelmapalvelujen, pyörävuokrauksen, huollon sekä majoitus- ja ravintolapalvelujen kautta. Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös kuljetusalan, kaupan sekä muut matkailun oheispalveluja tuottavat yritykset. Hanke on avaus myös yritysten omille pyörämatkailu- ja reitti-investoinneille.

 

Lisätietoja :

Pirjo Kutinlahti, kehittämispäällikkö

Business Rovaniemi

pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi

Puh. 040 481 7974 


Kuva, joka sisältää kohteen teksti, Fontti, logo, Sähkönsininen
Kuvaus luotu automaattisestiKuva, joka sisältää kohteen Fontti, teksti, Grafiikka, logo
Kuvaus luotu automaattisesti

Lapin startup-hautomo ja –ekosysteemi

 

Hankkeen toteuttamisaika: 1.2.2024 – 28.2.2026

Rovaniemen kaupungin kokonaiskustannukset: 39 875 €

EU:n rahoitusosuus: 31 900 €

Rahoittava viranomainen: Lapin liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Toteuttajat: Lapin AMK (päätoteuttaja), Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki, REDU ja Kemin Digipolis Oy

 

 

Startupeilla tarkoitetaan yleensä nuoria, voimakkaan kasvuhakuisia yrityksiä, joiden tarkoituksena on kehittää ja tuoda markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Startupeilla on potentiaalia olla merkittäviä innovaatioiden kehittäjiä, työpaikkojen luojia, elinkeinoelämän uudistajia ja taloudellisen kasvun ajureita. Suomesta on viime vuosina noussut merkittäviä startup-yrityksiä, ja maahan on saatu paljon startupien kasvurahaa. Lapissa startup-toiminta on kuitenkin ollut vähäistä. Tarve kasvuhakuisten ja kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten tukemiselle on tuotu esiin mm. useissa maakunnan kehittämislinjauksissa.

Tavoitteet
Hankkeessa käynnistettävä Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueella toimiva startup-ekosysteemi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa niin, että siinä eri taustaisten, eri toimialoilta tulevien ihmisten yhteistyö ja verkottuminen luovat lisäarvoa sekä yrittäjiksi aikoville että alueen olemassa oleville yrityksille. Lapin toimintaympäristö, jossa on pitkät välimatkat, suuri määrä pieniä yrityksiä ja pienehkö väkiluku, asettaa haasteita startup-yrittäjyydelle. Maakunnan startup-kulttuuri on vähäistä ja yksityinen pääomarahoitus niukkaa. Maakunnan haasteiden ja mahdollisuuksien vuoksi hanke käynnistyy tarpeiden ja toimintaympäristön analyysillä ja vastaavien alueiden startup-toiminnan benchmarkkauksella. Näiden avulla luodaan alustava konsepti startup-hautomon ja -ekosysteemin toiminnasta. Konsepti on pohjana hautomon ja ekosysteemin kohde- ja sidosryhmien kanssa tehtävälle yhteiskehittämiselle, jossa luodaan hautomon ja ekosysteemin toimintamalli. Ekosysteemiyhteistyötä ja hautomotoimintaa kehitetään sidosryhmien kanssa pilotoimalla. Hautomon ja ekosysteemin tunnettuutta rakennetaan hankkeessa pitkäjänteisesti.

Yksi hankkeen tavoitteista on myös houkutella alueelle yksityistä pääomaa ja sijoittajia. Lisäksi hankkeessa käynnistetään esisiemenrahasto, joka tukee startup-yrittäjiksi pyrkiviä opiskelijoita. Startup-kulttuurin ja -ekosysteemin luominen on pitkäjänteistä työtä. Hankkeen tarkoituksena on luoda vakaa pohja Lapin startup-kulttuurin kehittymiselle. Tätä varten hankkeessa painotetaan startup-ekosysteemin ja hautomotoiminnan vakiinnuttamista ja toiminnan jatkumista ilman ulkopuolista rahoitusta.

 

 

Tulokset

 

Hankkeen tarkoituksena on luoda vakaa pohja Lapin startup-kulttuurin kehittymiselle. Tätä varten hankkeessa painotetaan startup-ekosysteemin ja hautomotoiminnan vakiinnuttamista ja toiminnan jatkumista ilman ulkopuolista rahoitusta. Hankkeen tuloksena startup-yrittäjyyden edellytykset Lapissa paranevat. Pitemmällä aikavälillä hanke tukee Lapin elinkeinotoiminnan uudistumista ja elinvoimaisuutta maakunnan osaamisvahvuuksien ja erityispiirteiden pohjalta. Hanke lisää Lapin veto- ja pitovoimaa: yrittäjyyden edellytyksiä tukevat toimet sekä vahva startup-ekosysteemi ehkäisevät osaajien poismuuttoa sekä houkuttelevat alueelle uutta luovasta yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä, yrityksiä ja rahoittajia. Hanke vahvistaa Lapin innovaatio- ja yrittäjyyskulttuuria hyödyntäen pohjoisen ympäristön ja arktisen liiketoiminnan sekä kaksoissiirtymän tuomat kasvumahdollisuudet.

 

EUn osarahoittamaC:\Users\elange02\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Lapinliitto.jpegC:\Users\elange02\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\BusinessRovaniemi_logo_PNG (4).jpeg

 

Lapin amkLapin yliopistoRedu-logoDigipolis-logo

Pyöräily- ja ulkoilureitin rakentaminen Rovaniemen lähiympäristöön (Santa's Trail)

 

Hankkeessa rakennetaan uusi elämyksellinen pyöräily- ja ulkoilureitti (työnimenä Santa's Trail) välille: Ounasvaaran hiihtokeskus- Nivavaara-Pikku-Olkkavaara- Pajakylä.

Pyöräilyreitti rakennetaan yhdistämällä pyöräilyyn sopivia kevyenliikenteen väyliä, kestävöittämällä kuntopolkuja ja -uria, sekä rakentamalla uutta reitistöä vaihtelevaan metsämaastoon.

Hankkeen hyödynsaajia ovat alueen matkailuyritykset, matkailijat ja asukkaat. Välillisesti hanke tuo näkyvyyttä koko Lapin pyörämatkailulle sekä lisäten ympärivuotista matkailua. 

Hanke edistää osaltaan Rovaniemen ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen toteutusta, jonka painopistealoja ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut.

 

Hankkeen nimi:

Pyöräily- ja ulkoilureitin rakentaminen Rovaniemen lähiympäristöön (Santa's Trail)

Kesto: 1.4.2024 -  31.10.2025

Kustannusarvio:  263 900€

EU- ja valtion osuus: 184 730€

 

Yhteystiedot:

Pirjo Kutinlahti, kehittämispäällikkö 

pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi

puh. 040 4837974

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, Fontti, logo, Sähkönsininen
Kuvaus luotu automaattisestiKuva, joka sisältää kohteen Fontti, teksti, Grafiikka, logo
Kuvaus luotu automaattisesti 


Arctic Sports Hub

Liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin innovaatiokeskittymä Rovaniemellä


 

Rovaniemen kaupunki, Santasport Lapin urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, alueen yritykset ja muut toimijat ovat rakentamassa Rovaniemestä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin innovaatiokeskittymää, Arctic Sport Hubia. Innovaatiokeskittymän tavoitteena on tarjota paikallisille ja muualta Suomesta sekä ulkomailta tuleville yrityksille ensiluokkaiset olosuhteet, tilat, välineet ja tukipalvelut uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle ja testaamiselle.

Hanke kokoaa avaintoimijat asettamaan kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet, määrittelemään yhteiset painopisteet ja toteuttamaan käytännön toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa rakennetaan toimintamallia ja pysyvää kumppanuusverkostoa, joka mahdollistaa liikunnan, urheilun ja hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan kasvun ja niiden hyödyntämisen myös matkailun ympärivuotisuuden lisäämiseksi.


Innovaatiokeskittymän rakentamisessa keskitytään liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin (1) infrastruktuuriin, (2) koulutukseen ja osaamiseen sekä (3) TKI- ja liiketoimintaan. Hankkeessa kootaan yritysvetoinen innovaatioekosysteemi, joka hyödyntää alueen infrastruktuuri-investointeja ja osaamispääomaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehitysalustana. Samalla Arctic Sport Hub houkuttelee yrityksiä ja osaamista Rovaniemelle muualta Suomesta ja rakentaa aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia. 


Tämän hankkeen ja muiden alueella samaan teemaan liittyvien hankkeiden vaikuttavuutta lisätään tuomalla ne avaintoimijoiden yhteisen hankekoordinaation piiriin ja kohdentamalla hanketoimintaa entistä enemmän yhteisesti sovittuihin kehittämiskärkiin.

 

Hankkeen nimi: 

Arctic Sports and Healthy Active Lifestyle Hub


Toteutusaika: 

4.12.2023 – 3.11.2024


Kustannusarvio: 84.586 EUR

EU- ja valtion osuus: 50.752 EUR


Lisätietoja :


Tapio Virkkunen

Projektipäällikkö


+358 40 610 7920


tapio.virkkunen@rovaniemi.fi

 

EU_logo_vaaka_vari (1).jpgInnokaupungit_logo_musta.jpglapinliitto_rgb_vaaka_vari (1).jpg

 
 

Vetytalouden mahdollisuudet Rovaniemen seudun ja sen ympäryskuntien elinkeinoelämälle


Vetytalous ml. vedyn tuotanto, varastointi ja hyödyntäminen sekä näihin liittyvät uudet teknologiat ovat globaalisti kasvava toimiala, jonka kaikkia hyödyntämismahdollisuuksia ei vielä tunneta. Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa realistinen tilannekuva vetytalouden potentiaalista ja kehittämisedellytyksistä Rovaniemen ja sen ympäryskuntien elinkeinotoiminnalle. Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan alueen erityisiä olosuhde- ja kilpailutekijöitä, joita hyödyntämällä voitaisiin kehittää ja vahvistaa vetytalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Pitkällä aikavälillä vedyn hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa alueen ilmasto- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseen. Rovaniemen seudun olosuhde- ja kilpailutekijöiden lisäksi hankkeessa kartoitetaan alueella toimivien yritysten kiinnostusta vedyn ja siihen liittyvien energiaratkaisujen hyödyntämiseen. Tarkastelun kohteena ovat vedyn tuotannon, varastoinnin sekä vedyn teollisen hyödyntämisen (energia, uudet materiaalit, teknologiat) potentiaalin arviointi muun muassa teollisuuden prosesseissa, uusien materiaalien kehittämisessä tai liikenteen energianlähteenä.


Hankkeen tuotoksen syntyy tilannekuvaraportti kehityspolusta ja tulevaisuuden skenaarioista Rovaniemen ja sen ympäryskuntien roolista vetytalouden toimijana ja lopputuotteiden hyödyntäjänä. Hankkeessa hyödynnetään jo tehdyt selvitykset (mm. Kemin Digipoliksen tuottamat selvitykset) sekä täydennetään tilannekuvaa paikallisten toimijoiden sekä kansallisten vetyasiantuntijoiden haastatteluilla. Kokonaisvaltainen analysointi on tarpeen, jotta voidaan tehdä kauaskantoisia päätöksiä koskien vedyn ja potentiaalin hyödyntämisestä sekä elinkeinotoiminnassa että alueen ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden edistämisessä. Hanke tukee alueen elinkeinoelämän uudistumista ja vihreän siirtymän hyödyntämistä Lapin eduksi kaikilla toimialoilla.


Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2023 – 31.8.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 32 100 euroa. Lapin liitto on myöntänyt esiselvityshankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahasta 25 680 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 %.


Lisätietoja:


Eija Lange

erityisasiantuntija

puh. +358 40 120 6644

eija.lange@rovaniemi.fi


 

lapinliitto_rgb_vaaka_vari (1).jpg
 

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus vauhdittaa TKI-toimijoiden verkottumista ja uusien palvelujen ja tuotteiden yhteiskehittämistä kaupunkilähtöisesti

Rovaniemen kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus (2021-2027) tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. 

Rovaniemen painopisteet ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. Läpileikkaavina kehittämiskohteina molempiin painopisteisiin liittyy kiinteästi pitkien etäisyyksien hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä vetovoiman lisääminen osaajille ja uusien yritysten sijoittumiselle. Vetovoimatekijöitämme ovat luonto ja elämänlaatu, erinomaiset liikenneyhteydet, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus. Valittujen painopisteiden rinnalla edistämme uusia nousevia kasvu- ja ekosysteemiavauksia, joilla rikastetaan alueen elinkeinotoimintaa. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2023 – 31.12.2024. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 342 076 euroa. Kehittämishankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 205 246 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.

 

EU_logo_vaaka_vari (1).jpgInnokaupungit_logo_musta.jpglapinliitto_rgb_vaaka_vari (1).jpg

Lue lisää innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksesta
Innovaatioekosysteemit
Lisätietoja antaa
Kutinlahti Pirjo
Projektipäällikkö
phone0404837974
Vastuualueet:

Rovaniemen matkailun uusi aika – vastuullisuus, kestävyys, osallisuus ja ympärivuotisuus kilpailutekijöinä

 

Rovaniemen matkailun uusi aika hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemen seudun pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä edistämällä kestävän kehityksen, vastuullisuuden sekä kiertotalouden tavoitteiden omaksumista sekä TKI-toiminnan hyödyntämistä. Tavoitteena on myös lisätä paikallisten asukkaiden ja viranomaisten osallistumista Rovaniemen matkailun kehittämiseen osallistavien työpajojen ja tilaisuuksien avulla vuoropuhelua lisäämällä.

Hankkeessa luodaan ja vakiinnutetaan alueen matkailutoimijoiden, asukkaiden, kaupungin viranhaltijoiden sekä kehittäjien yhteistyöverkosto ja pysyvä toimintamalli, joka tukee matkailupalvelujen jatkuvaa uudistamista ottaen huomioon sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteet.

Hanke perustuu Rovaniemen kestävän matkailun toimenpideohjelmaan, johon on kirjattu kaikkiaan 11 toimenpidettä kohdistuen matkailun paikallisten lieveilmiöiden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, yritysten ja paikallisen väestön osallisuuden lisäämiseen matkailun kehittämisessä, elinkeinoelämän tarpeista lähtevän TKI-toiminnan, pk-yritysten innovointivalmiuksien sekä matkailun kokonaisvaltaiseen, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeen toteutusaikataulu on 01.09.2023 – 31.12.2025. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 213 346 euroa. Kehittämishankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 170 677 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.  

Lisätietoja: 

Katariina Lehtonen
Matkailun projektipäällikkö

+358 40 525 9346
katariina.lehtonen@rovaniemi.fi

 

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.pnglapinliitto_rgb_vaaka_vari.png

 

Rovaniemen matkailun uusi aika

Uudistettuja yrityspalveluita: innovaatio- ja vientipalveluita yrityksille 

Keväällä 2021 käynnistetyllä kehittämisprojektilla on kaksi päätavoitetta. Toisaalta jalostaa alueen TKI- ja innovaatiopalveluita, jolloin kehitetään Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluita perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toinen päätavoite on tuottaa uusia vientipalveluita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital –palvelumalli.

Kehittämisprojektin toteutusaikataulu on 01.02.2021 - 31.03.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 399.903 euroa.Kehittämishankkeelle on myönnetty vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 319 922 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.  Hankekoodi: A76781. Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, projektipäällikkönä toimii muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela.   Projektikoordinaattorina on aloittanut 1.5.2021 Juhani Sallanmaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

 

Kehittämishankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda aktivoivampi kehittämis- ja innovaatioalusta sekä moderni kehittämiskulttuuri osana uudistuvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen tasoa. Kehittämistyö tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa.

 

Kehittämishankkeen tavoitteet:

- Luoda uusia innovaatiopalveluja kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluiden asiakkaille sekä helpottaa innovaatiopalveluiden ostettavuutta, hyödynnettävyyttä ja saavutettavuutta

- Luoda kokonaan uusia yritystoimintamahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille luovan alan toimijoille, kehitettyjen tarvelähtöisten konseptien avulla

- Konseptoida ja tuotteistaa konkreettisia innovaatiopalveluita osaksi elinkeinopalveluita

- Arktisen muotoilupääkaupungin kansainvälistymiskonseptin työstäminen: konkreettisia yrityspalveluita ja promootiokanavia yrityksille ja kulttuuritoimijoille

- Luoda ympärivuotinen, design-ajattelua ja kansainvälisyyttä lisäävä yhteistyömalli

- Edistää uuden liiketoiminnan syntymistä

 - Edistää olemassa olevan liiketoiminnan kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä

- Edistää osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle

- Edistää kaupungin modernia kehittämiskulttuuria ja uusien käytänteiden käyttöönottoa

- Käynnistää aktiivinen jälleenrakennusohjelman käytännön toteutus

Hankkeen avulla vahvistetaan innovatiivisten yrityspalveluiden vaikuttavuutta, alueen elinkeinoelämän elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä luovien osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle. Hankkeella edesautetaan alueen elinkeinoelämän sujuvampaa elpymistä pitkittyneen COVID-19-epidemian aiheuttamista vahingoista.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png    lapinliitto_rgb_vaakuna_vari.png

Paikallisen kiertotalouden edistäminen

Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto Rovaniemelle ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin.

Hankeaika on 1.5.2019-31.5.2022. Hanke on Lapin liiton rahoittama, ja sille on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254.381 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363.402 €. 

 

UUSI_Kaikki logot samassa_piennetty.jpg

 

Napapiirin kiertotalouspuisto

Rovaniemi on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, ja sen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi.

Lue lisää

Lisätietoja hankkeesta antaa


Hanna Liisanantti, projektipäällikkö
hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
040 652 6024

Energiatehokas arktinen lumi, investointihanke 

ENERGIATEHOKAS LUMI.jpg

Arktinen ja talven osaaminen korostuu 2020 -luvulla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lumivarmuuden osalta käydään keskustelua siitä, onko 2030 -luvulla enää Keski-Euroopan keskittymissä lunta ja mahdollisuutta talvilajien harrastamiseen. Ilmastonmuutos on tässä keskeinen taustavaikutin ja siksi lumen tuottamisesta ja lumella operoinnista on tehtävä kestävää toimintaa. Lappi on lumivarma alue, vaikka ilmastonmuutoksen johdosta on tehtävä jatkuvasti kehittämistyötä. Ounasvaaran alueesta on tullut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä talvilajien ja arktisuuteen liittyvä osaamisen keskittymä, jossa myös matkailullinen näkökulma jatkuvasti vahvistuu. Satsaukset Ounasvaaran kehittämiseen tuovat uutta kasvua, yritystoimintaa ja sitä kautta työtä alueelle. Lapin alueella on lumiolosuhteiden kehittämisen erityistehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Energiatehokas arktinen lumi, investointihankkeessa toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun toteuttaman Energiatehokas arktinen lumi -hankkeen investoinnit.

TAVOITE

Energiatehokas arktinen lumi –investointihankkeessa tehtävillä hankinnoilla tuetaan lumiolosuhteen kestävää ja taloudellisesti tehokasta kehittämistä (lumen säilöntä, tuottaminen, talvilajit ja liikuntamatkailu). Investoinneilla pyritään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen tapaan toimia, eli lumen tuottamista mahdollisimman resurssitehokkailla laitteilla seurataan, ja lunta säilötään sekä tuotetaan vain sen verran kuin todellista tarvetta on (tarve on alueella suuri sesonkien aikaan). Investointihankkeen puitteissa luodaan edellytykset selvittää tätä taloudellista osuutta sekä lumen ja keinolumen optimaalista tuotantotarvetta.

 

TULOKSET

1. Laiteinvestoinnit kolmelle pilotille on toteutettu.

2. Investointien myötä on luotu puitteet pilotoida eri teknologioita resurssitehokkaan lumiosaamisen luomiseksi.

3. Hankehallinnointi.

Hankkeen kustannusarvio on 264 640 euroa, josta Lapin Liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 % eli 185 248 euroa.

Hankkeen tuloksia voi seurata Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilla Energiatehokas arktinen lumi -kehittämishanke.

 

AIKATAULU:    1.3.2019 – 31.12.2022

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Lisätietoja antaa
Lange Eija
Erityisasiantuntija, hallinto ja hankkeet
phone0401206644