Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus vauhdittaa TKI-toimintaa

Kaupunkilähtöistä yhteiskehittämistä

Rovaniemen painopisteet ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut.

Läpileikkaavina kehittämiskohteina molempiin painopisteisiin liittyy kiinteästi pitkien etäisyyksien hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä vetovoiman lisääminen osaajille ja uusien yritysten sijoittumiselle. Vetovoimatekijöitämme ovat luonto ja elämänlaatu, erinomaiset liikenneyhteydet, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus. Valittujen painopisteiden rinnalla edistämme uusia nousevia kasvu- ja ekosysteemiavauksia, joilla rikastetaan alueen elinkeinotoimintaa. 


Arktinen matkailu

Arktinen matkailu on Rovaniemelle luontainen kehittämiskohde, sillä alueella toimii laaja joukko matkailutoimijoita ja alueella on laajaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Käynnissä on arviolta viisikymmentä matkailun kehittämishanketta, joiden kokonaisvolyymi on 11 milj. euroa.  

Arktisen matkailun ekosysteemin kehittämisen visiona on vahvistaa kestävää ja ympärivuotista matkailua. Kehittämistä ohjaavat seuraavat sisällöt: 

 • Uuden ajan matkailu ja digitalisaation hyödyntäminen 
 • Luonto-, liikunta- ja hyvinvointimatkailu 
 • Vähähiilinen matkailukohde
 • Joulumatkailu 

Ekosysteemin kehittämisellä tuemme yritysten tuote- ja palvelutoiminnan jatkuvaa uudistamista sekä TKI-toiminnan hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Haluamme olla uuden ajan matkailun kärkikaupunki Suomessa ja maailmalla. 


Kehittämiskohteita vuonna 2023

 • Matkailun digitaalinen palvelualusta 
 • Pyörämatkailun kehittämisen tiekartta
 • Rovaniemen kestävän matkailun toimenpideohjelman toteutus
 • Osaavan työvoiman rekrytointi ja muuttovetovoiman lisääminen 

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta

Hyvinvoinnin toimiala on Rovaniemen ekosysteemisopimuksen toinen painopiste. Toimialan osaaminen rakentuu Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä alueen oppilaitosten pitkäjänteiseen TKI-toimintaan, jossa kohteina ovat hoiva- ja kuntoutustyö, mielen hyvinvointi, hyvinvoinnin johtaminen, kulttuurin, luonnon ja luontoarvojen sekä liikunnan ja urheilun palvelut. 

Painopiste koostuu neljästä sisältöteemasta, joita ovat: 

- Oma terveys, hoiva ja kuntoutus 

- Aktiivinen elämäntapa 

- Mielen hyvinvointi 

- Huippu-urheilijan polun tukeminen


Rovaniemi tunnetaan liikunta- ja talviurheilukaupunkina Suomessa ja maailmalla. Kaupunki tarjoaa monipuolisia eri urheilulajien harrastus- ja kilpailupaikkoja, jotka voivat toimia samalla kehitysympäristöinä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle ja testaamiselle. Lapin ammattikorkeakoulu, Santasport/ Lapin urheiluopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU muodostavat kansainvälisesti kiinnostavan liikunnan ja urheiluvalmennuksen osaamiskeskittymän, jota halutaan edelleen vahvistaa. 

Ekosysteemitoiminnalla tuemme TKI-toimijoiden, yritysten ja kaupungin toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista. Alueen hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymin arvioidaan olevan 20 milj. euroa koostuen 69 hankkeesta. Tavoitteena on synnyttää hyvinvointipalveluiden digitalisoinnin ja älykkään palveluohjauksen kehitysalustoja sekä vauhdittaa liikunta- ja urheilutoiminnan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä kansainvälistymistä. Toimialan yritysten määrää ja kokoa pyritään kasvattamaan parantamalla uusien yritysten perustamisen edellytyksiä sekä tukemaan yritysten keskinäistä verkottumista. Uudet aloitteet suunnitellaan yhdessä tarvelähtöisesti ja siten, että ne voidaan kytkeä monipuolisesti kaupungin eri palveluihin edistäen samalla asukkaiden hyvinvointia.

Kehittämiskohteita vuonna 2023:

 • Lasten ja nuorten (mielen) hyvinvointi
 • Rovaniemi – Opiskelijan kotikaupunki 
 • Lapland Health osaamiskeskittymä
 • Arctic Sport Digital Hub – kansainvälinen liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä 

Uudet avaukset ja ekosysteemien yleinen kehittäminen

Rovaniemi tunnetaan maailmalla parhaiten matkakohteena, mutta kiinnostus pohjoista liiketoimintaympäristöä kohtaan on kasvussa. Kolmas teemamme – Uudet avaukset – tuo joustavuutta ekosysteemisopimuksen toteutukseen, ja antaa mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin ja yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin nostaen esille uusia potentiaalisia kasvualoja ja innovaatioekosysteemejä. 

Uusien nousevien teemojen rinnalla tuemme yleisesti Rovaniemen seudun ekosysteemien kehitystä. Tällaista kehittämistä ovat esimerkiksi startup-ekosysteemi, Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman kärkiteemat ( ), toimialariippumattomat TKI-palvelut (Ponnahus) ja yritysten kansainvälistymistä tukevat aloitteet.

 

Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus

Ensimmäinen rahoitushaku on päättynyt. Seuraava haku avataan keväällä 2023. EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteuttava Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan ekosysteemisopimusten mukaisia kehittämishankkeita. Tavoitteena on vahvistaa alueiden osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä. Näiden tavoitteiden edistämisessä kaupungit toimivat kehittämisalustoina. 

EAKR-rahoitusta ekosysteemisopimusta toteuttaviin hankkeisiin voivat hakea alueen voittoa tavoittelemattomat toimijat. Rahoitushaku avataan vuosittain, ja hakuajasta ja ehdoista ilmoitetaan tällä sivulla erikseen. Rovaniemen kaupunki valitsee kunkin rahoitushaun valintaperusteiden mukaisesti rahoitettavat hankkeet, ja Lapin liitto toimii hankkeiden rahoittajana. Hankkeiden tulee tukea ekosysteemisopimuksen mukaisia painopistealoja. Rahoitusta ei voida myöntää yrityskohtaiseen kehittämiseen, ja kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.


Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä

Johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ekosysteemityölle. Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitukseen liittyvään päätöksentekoon, kuten hankevalintaan, osallistuvat vain kaupunkia edustavat johtoryhmän varsinaiset jäsenet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

 

Johtoryhmän muut jäsenet:

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Antti Lassila, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden johtaja, Rovaniemen kaupunki

Antti Syväjärvi, rehtori, Lapin yliopisto

Riitta Rissanen, rehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

Päivi Ekdahl, Lapin Liitto

Marko Vuorinen, Lapin Yrittäjät ry

 

Lisätietoja antaa

Pirjo Kutinlahti

Projektipäällikkö, valt.tri 

phone +358 40 483 7974

email pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi

Vastuualueet: Ekosysteemisopimuksen koordinaatio, innovaatioekosysteemien kehittäminen

 

 

 

Rovaniemen kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus (2021-2027) tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. 

Rovaniemen painopisteet ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. Läpileikkaavina kehittämiskohteina molempiin painopisteisiin liittyy kiinteästi pitkien etäisyyksien hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä vetovoiman lisääminen osaajille ja uusien yritysten sijoittumiselle. Vetovoimatekijöitämme ovat luonto ja elämänlaatu, erinomaiset liikenneyhteydet, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus. Valittujen painopisteiden rinnalla edistämme uusia nousevia kasvu- ja ekosysteemiavauksia, joilla rikastetaan alueen elinkeinotoimintaa. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2023 – 31.12.2024. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 342 076 euroa. Kehittämishankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 205 246 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.